Close

Thông tin khách hàng đăng ký mới

Thông tin cá nhân
TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ BÁN HÀNG - THU TIỀN CỦA ĐẠI LÝ Lily

Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ
Công ty Cổ phần cung cấp cho Khách hàng (“Đại lý”) dịch vụ bán hàng và thu tiền thông qua
website chính thức của AirPay., JSC dành cho Đại lý với địa chỉ tên miền http://daily.airpay.vn
(sau đây gọi tắt là “Dịch vụ Đại lý AirPay” hoặc “Dịch vụ”), bao gồm:
- Bán các loại thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ đa năng, thẻ tiện ích v.v. (sau đây gọi tắt là “Thẻ”)
- Thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp có liên kết với Vietnam.
- Truy vấn thông tin: thông tin tài khoản, số dư tài khoản, hạn mức giao dịch, lịch sử giao dịch,…
Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ
Công ty Cổ phần cung cấp cho Khách hàng (“Đại lý”) dịch vụ bán hàng và thu tiền thông qua
website chính thức của AirPay., JSC dành cho Đại lý với địa chỉ tên miền http://daily.airpay.vn
(sau đây gọi tắt là “Dịch vụ Đại lý AirPay” hoặc “Dịch vụ”), bao gồm:
- Bán các loại thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ đa năng, thẻ tiện ích v.v. (sau đây gọi tắt là “Thẻ”)
- Thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp có liên kết với Vietnam.
- Truy vấn thông tin: thông tin tài khoản, số dư tài khoản, hạn mức giao dịch, lịch sử giao dịch,…
Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ
Công ty Cổ phần cung cấp cho Khách hàng (“Đại lý”) dịch vụ bán hàng và thu tiền thông qua
website chính thức của AirPay., JSC dành cho Đại lý với địa chỉ tên miền http://daily.airpay.vn
(sau đây gọi tắt là “Dịch vụ Đại lý AirPay” hoặc “Dịch vụ”), bao gồm:
- Bán các loại thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ đa năng, thẻ tiện ích v.v. (sau đây gọi tắt là “Thẻ”)
- Thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp có liên kết với Vietnam.
- Truy vấn thông tin: thông tin tài khoản, số dư tài khoản, hạn mức giao dịch, lịch sử giao dịch,…